Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
* * ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
* * ΠΕΡΙΒΑΛΛ0Ν


Διεύθυνση Α
Επικοινωνία, νομικές υποθέσεις και πολιτική προστασία
*
ΕΝν.Α2 -
Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου
Ο ΠροΙστάμένος της Νομικής Υπηρεσίας
20 1Ο 211Ό
Βρυξελλες,
ΕΝν.Α.2/$ΜπενΜ(2οο8)
3
Κυρία Γεωργία Αραμπατζή


Θέμα: Απόρριψη σκουπιδιών στη Σαμοθράκη


Κυρία Αραμπατζή,
Αναφέρομαι στην επιστολή που αποστείλατε στο Επίτροπο Περιβάλλοντος κύριο Δήμα στις 7 Οκτωβρίου 2008 (ΕΝ(2008)Α/43253) σχετικά με την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών στη Σαμοθράκη. Το γραφείο του Επιτρόπου μου ζήτησε να σας απαντήσω εκ μέρους του σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να σας ενημερώσω για τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Στην ελληνική επικράτεια υπάρχει μεγάλος αριθμός χώρων ανεξέλεγκτης ή/και παράνομης διάθεσης των αποβλήτων, οι οποίοι λειτουργούν δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Δεδομένου ότι υπάρχουν εκατοντάδες χωματερές, είναι ευνόητο ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κινήσει ατομικές διαδικασίες παραβίασης για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά. Η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στην κίνηση διαδικασιών παραβίασης που αντιμετωπίζουν συνολικά την εφαρμογή των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας και αφορούν σε όλα τα Κράτη μέλη.
Επειδή η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει τη διάθεση των αποβλήτων στις παράνομες
ή ανεξέλεγκτες χωματερές, η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης, κίνησε τη διαδικασία παράβασης και προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση ί-502/03). Η εν λόγω διαδικασία παράβασης αναφέρεται σε όλες τις παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουργούν στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, σε αυτές του νομού ‘Εβρου. Ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν επισήμως τη λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών. Όπως αναμενόταν, με την απόφασή του της 6ης
Οκτωβρίου 2005, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/156/ΕΟΚ.
Συνεπώς, η Επιτροπή δε θα εγγράψει ειδική καταγγελία καθώς η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί επί του θέματος. Άλλωστε, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η διαδικασία παράβασης υποχρέωσης έχει διμερή χαρακτήρα, αφορά δηλαδή σε διαφορές μεταξύ της Επιτροπής και των Κρατών μελών. Για αυτό η απόφαση για τη διαπίστωση παράβασης υποχρέωσης που εκδίδεται από το Δικαστήριο δεν παράγει αποτελέσματα επί των

δικαιωμάτων του καταγγέλλοντος. Η διαδικασία παράβασης και η απόφαση του Δικαστηρίου δεν έχουν ως συνέπεια τη ρύθμιση ατομικής κατάστασης αλλά επιβάλλουν στο κράτος μέλος την υποχρέωση να συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο. Για τυχόν ατομικές αξιώσεις αποζημίωσης, αρμόδια είναι τα εθνικά δικαστήρια.
Δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης, η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, να κλείσει δηλαδή τις χωματερές και να δημιουργήσει κατάλληλους χώρους διάθεσης των αποβλήτων. Διαφορετικά, υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών προστίμων.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σι ελληνικές αρχές έχουν επικαιροποιήσει τους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων, αποβλέποντας στο κλείσιμο των παράνομων ή
ανεξέλεγκτων χωματερών έως το τέλος του 2008 και στην αντικατάστασή τους από κατάλληλες εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων, κυρίως χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ).
Η Επιτροπή θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση του Δικαστηρίου.

Με εκτίμηση, JULIO GARCIA BURGUES


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου